Znajdziesz tu nocleg i zakwaterowanie. Baza turystyczna to wolne pokoje, domki nad morzem, w górach i nad jeziorem, a przede wszystkim tanie noclegi w różnych typach obiektów.

  
REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług dla witryny internetowej Spanie.org


Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z  witryny  spanie.org


Odwiedzając  witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny, oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.


Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.


Polityka  Plików Cookies, została zawarta w § 7 niniejszego Regulaminu.


§ 1

           Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług ADMINISTRATORA dla serwisu Spanie.org, przez firmę zamawiającą usługę zwaną dalej KLIENTEM, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

Administrator świadczy usługi w zakresie wyświetlania prezentacji obiektów noclegowych w serwisach: Spanie.org.

 Rejestracja wszystkich Klientów odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronie www


(http://spanie.org/login.html). Po rejestracji Klient ma założone konto w bazie noclegowej Spanie.org.

 Wpisy na Spanie.org są tworzone automatycznie na darmowy okres próbny wynoszący 14 dni od momentu zatwierdzenia ich przez Administratora. Wpis jest ogólnodostępny po zatwierdzeniu jego prawidłowości przez Administratora.

Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych dostępowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych dostępowych.

Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta, oraz informuje że podane podczas rejestracji przez klienta dane są dobrowolne i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów za wyjątkiem kontaktu z klientem. Jeżeli klient nie zgadza sie z powyższymi założeniami nie powinien korzystać z witryny Spanie.org. Podczas rejestracji nie są wymagane żadne dane osobowe.

§ 2

Administrator zobowiązuje się do zatwierdzenia wpisu w ciągu 7 dni roboczych od daty rejestracji w bazie.

Jeżeli w darmowym okresie próbnym Administrator uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty to ważność wpisu przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.

Jeżeli w okresie próbnym nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w pkt. 2 wpis na portalu Spanie.org zostaje zablokowany.

30 dni przed upływem abonamentu Administrator informuje o zakończeniu okresu abonamentowego i proponuje przedłużenie na kolejny okres. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty za wpis na portalu Spanie.org, prezentacja zostaje zablokowana. W przypadku braku dowodu kolejnej wpłaty za Prezentację "wyróżnione" na Spanie.org, obiekt automatycznie przechodzi na standardową prezentację. Gdy Administrator otrzyma potwierdzenie wpłaty należności następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usługi tj. przedłużenie ważności wpisu o długość opłaconego okresu abonamentowego.

Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.

Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (login, hasło, adres e-mail, miejscowość,) podczas rejestracji. Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania wpisu przed upływem 14 dni, także po dokonaniu opłaty abonamentowej.

 Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania konta przed upływem 14 dni, o ile wpis został stworzony po raz kolejny lub zaprzestania świadczenia usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.

Administrator ma prawo do usunięcia wpisu, jeżeli narusza on w jakikolwiek sposób postanowienia regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

Noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

Powszechnie uważane za obraźliwe,

Naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

Szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów,

Wprowadzające w błąd.


Zgadzasz się, aby wydawca witryny spanie.org  miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.


Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).

Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,

Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,

Niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta,

Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),

Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).

§ 3

Wysokość opłaty abonamentowej określona jest w cenniku, który znajduje się na stronie http://spanie.org/cennik.html

Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn., że: Nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentu na zamówioną usługę,

Rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn., że ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

§ 4

Klient może składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług z winy Administratora.

Reklamacja powinna zawierać:

Imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta,

Adres URL Prezentacji, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Prezentacji,

Określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

Podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Reklamacje powinny być zgłaszane poprzez formularz kontaktowy dostepny na stronie http://www.spanie.org, lub na adres

e-mail: biuro@spanie.org.

Reklamacja może być złożona w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.

Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia reklamującego.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do konta.


§ 5


Wyłączenia gwarancji


W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę spanie.org  taką jaka jest.


Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny spanie.org  tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.


Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:


- Wydawca witryny spanie.org nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie;


- Wydawca witryny spanie.org  nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie spanie.org oferta sprosta oczekiwaniom każdego użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.


§ 6


Otrzymywanie wiadomości mailowych


Rejestrując się w serwisie spanie.org wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową, od obsługi serwisu, dotyczących funkcjonowania serwisu oraz przeprowadzanych akcji promocyjnych.


§ 7


Polityka Plików Cookies


Czym są pliki „cookies”?


Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików „cookies”?


Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.


Jakich plików „cookies” używamy?


Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.


Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?


Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


Usuwanie plików „cookies”


Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


§ 8


Zmiany regulaminu korzystania z witryny spanie.org


Zgadzasz się, że Wydawca serwisu spanie.org  zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków, oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.


Potrzebujesz więcej informacji - skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Klienta

biuro@spanie.org

 


WOJEWÓDZTWO


Spanie, Noclegi, Baza Noclegowa, Kwatery, Sylwester, Wakacje, Urlop, Wypoczynek, Wczasy, Morze, Góry, Turystyka